P2

  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6
  • Slide7

Renovacija

ES SF

Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos pastato Raudondvario k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Jaunimo g. 12, renovacija

VP3-3.4-ŪM-03-V-04-024

Projekto rengėjas: RTVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius

Projekto trukmė:  2008-07-14 iki 2011-08-31 .

Projektui įgyvendinti skirta subsidija: 2440 072 litų (706 693,70 EUR). Projektas finansuojamas Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto uždaviniai : .Atlikti Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos pastato renovaciją

Projekto veiklos:

1.Pakeisti medinius langus, vitrinas, lauko duris;

2.Apšiltinti išorės sienas atstatant nuogrindą ir laiptus;

3.Apšiltinti šlaitinio stogo perdangą;

4.Rekonstruoti šilumos punktą;

5.Dalinai šildymo sistemą;  

Projekto įgyvendinimo vieta: Raudondvario k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Jaunimo g. 12.

Laukiami projekto rezultatai:

Atlikus rekonstravimo darbus Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos pastate, pasikeitė pastato atitvarų šiluminės charakteristikos, pagerėjo inžinerinių sistemų būklė – tai leis pastato šildymui suvartoti mažiau šiluminės energijos. Vartotojams suvartojant mažiau šilumos, t. y. efektyviau naudojant energiją, gamintojas šilumai pagaminti sunaudos mažiau gamtinių išteklių, todėl sumažės teršalų, susidarančių deginant kurą, kiekis, bus užtikrinta neigiamo poveikio aplinkai prevencija. Taip projektas prisidės prie Lietuvos darnaus vystymosi prioriteto – pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimas didinant ekologinį jų efektyvumą ir įtraukiant aplinkos interesus į jų plėtros strategijas – numatyto Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje 2003 m. rugsėjo 11 d. Nr. 1160.Projekte buvo užtikrinta lyčių lygybė ir nediskriminavimas. Paramos lėšomis atnaujinta fizine infrastruktūra gali naudotis visi esami ir būsimi Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos moksleiviai ir darbuotojai, nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, religijos ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis projekto tikslas buvo energijos taupymas, pastato būklės gerinimas, buvo išlaikytos esamos darbo vietos. Parenkant projekto valdyme dalyvaujančius asmenis buvo vadovaujamasi lyčių lygybės ir nediskriminavimo principu, t. y. asmenys nebuvo diskriminuojami dėl lyties, religijos ir pan. Dėmesys buvo kreipiamas į jų kvalifikaciją ir gebėjimą tinkamai atlikti pavestas užduotis. Analogiški kriterijai buvo taikomi ir projekto įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims. Vykdant su projektu susijusius paslaugų bei darbų pirkimus buvo laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų aktualių teisės aktų nuostatų, tokiu būdu visoms konkursuose norinčioms dalyvauti įmonėms buvo sudarytos lygios galimybės laimėti.

Pastaraisiais metais mokyklos pastate buvo patiriami didžiuliai šilumos nuostoliai, kasmet augo pastato eksploatacijos išlaidos. Mokykloje šiuo metu dirba 62 darbuotojai ir mokosi  232 mokiniai. Nors išlaidos už šilumos energiją mokyklos patalpoms šildyti sudarė didžiausią išlaidų dalį – 88 procentus visų eksploatacijos išlaidų, tačiau kabinetuose laikėsi vos 15-16 laipsnių temperatūra, mokiniams ir mokyklos darbuotojams tekdavo sėdėti net su paltais. Išaugo elektros energijos sąnaudos, nes buvo jungiami šildytuvai.

Atlikus "Energijos vartojimo auditą" paaiškėjo, kad daugiausia šilumos (38 procentai) prarandama per langus, 29 procentai  per stogą, 18 procentų  per išorės sienas, 13 procentų – per pirmojo aukšto grindis. Mažiausiai šilumos (2 procentai) buvo prarandama per lauko duris.

Gavus paramą buvo įgyvendintas mokyklai šiuo
metu būtiniausios priemonės ir tikimasi, kad šilumos energijos sąnaudos sumažės 45,79% arba 301,89 MWh/metus, tuo pačiu tikimasi sumažinti ir kuro sąnaudas bei išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį. Įgyvendinus projektą pagerėjo mikroklimatas pastato patalpose, buvo sukurta pastato pridėtinė vertė.“

Bus sutaupyta:

Ei.

Nr.

Energijos taupymo priemonės LT per metus
1 Medinių langų keitimas naujais 17145,45
2 Vitrinų keitimas langas 4695,68
3 Medinių lauko durų keitimas naujomis 678,84
4 Metalinių  durų keitimas naujomis 431,41
5 Išorės sienų šiltinimas atstatant nuogrindą ir laiptus 64,99
6 Šlaitinio stogo perdangos apšiltinimas 7095,02
7 Šilumos punkto rekonstravimas 9520,08
8 Dalinis šildymo sistemos rekonstravimas 08,03
9 Iš viso šilumos energiją taupančios priemonės 7188,75

images

Logotipas RTVMC 1

Svetainėje lankosi 45 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Straipsnių peržiūros
565435